Lego Coding Express Lohkva Lasteaias

Septembris toimus firma Insplay ja MTÜ AHI ühisprojekt, kuhu oli kaasatud 11 lasteaeda üle Eesti, nende seas ka Lohkva Lasteaed. Projekti eesmärgiks oli tutvustada Lego Educationi sarja uut STEAM oskuseid toetavat progerongi Lego Coding Expressi. Iga projektis osalenud lasteaed sai Insplaylt kingituseks Coding Expressi komplekti, millega viidi läbi komplekti tutvustav reklaamüritus oma piirkonna lasteaia õpetajatele ja juhtidele.

Lohkva lasteaias tutvusid progerongiga Naksitrallid ja Sabatähed –  lapsed said ehitada ja õpetajad ülevaate sellest, kuidas komplekt töötab.

Nöbininade rühm sai ülesande  läbi mängida ja salvetada rongihelide teemaline  tegevus.

Lohkva Lasteaia STEAM oskuste rakendamine ja analüüsimine

Sellel õppeaastal saavad Lohkva Lasteaias alguse mitmed projektid. Septembris sai suure hoo sisse projekt “Lohkva Lasteaia STEAM  oskuste rakendamine ja analüüsimine”, mis on koostatud HITSA ProgeTiigiri taotluse jaoks. Sõna STEAM on lühend inglise keelsetest sõnadest Sience – teadus, Technology – tehnoloogia, Engeneering – inseneeria , Art – kunst, Math – matemaatika. Selle projekti eesmärgiks on laste STEAM oskuste arendamise võimaluste loomine neid ümbritsevas õpikeskkonnas. Projekti rahaline kogumaht on 1437.08 eurot, millest katab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus 1005.96 eurot.

Projekt kestab kogu õppeasta vältel ja on jagatud mitmeks etapiks. Esimese etapina toimus septembris meie lasteaia õpetajatele 3 koolitust, kus saadi teoreetilisi teadmisi STEAM oskustest ja 21. saj. oskustest ning õpiti tundma projekti toetusega soetatud seadmeid Lego Steamparki, Lego Coding Expressi, Sphero Bolte, Matata labi ja Robo Wunderkind komplekte. Koolitusi aitasid läbi viia meie õpetajad Laura Väljaots, Helena Orav, Elina Karu, Mari Raig ning külaliskoolitaja Tallinna Kullatera lasteaia õppejuht Jana Süving. Oli sisukas ja lõbus koolituskuu!

Projekti järgmiste etappide raames saavad kõik rühmad tegutseda uute õppevahenditega, viiakse läbi õpiüritus lastele ja lastevanematele Codeweek raames ning projekti lõpptulemuseks valmivad kolmele õppevahendile metoodilised juhendid lapse STEAM ja 21. sa. oskuste hindamiseks.

Lohkva Lasteaia loodusteemat käsitlev projekt “Meie elu seeneriigis”

Septembrist novembri lõpuni toimub meie lasteaias Keskkonnainvesteeringute keskuse poolt 2 200.26 euro ulatuses rahastatud projekt “meie elu seeneriigis”. Antud projekti raames peame väga oluliseks, et lapsed omandaksid teadmise ja arusaamise
sellest, et inimene on osa loodusest, oskamatu käitumine looduses tekitab kahju nii inimesele, kui loodusele. Selle teadmise kinnistamiseks teeme projekti raames koostööd meie heade partneritega Kodutütarde liikumisest ja Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist.

Projekti tulemusel on osalejad (kõik rühmad ja rühmameeskonnad) saanud teadmised seeneliigi liigirohkusest, on õppinud tundma nii silmale nähtavaid kui nähtamatuid seeni, kasutades kaasaegseid digitaalseid uurimisvahendeid. ; mõistavad erinevate liikide omavahelisi seoseid ja oskavad käituda looduskeskkonnas nii ennast, kui loodust säästvalt. 

Looduskeskkonna uurimiseks täiendatakse lasteaia digilabori taristut digitaalsete mikroskoopidega, erinevate anduritega ja andmekogujatega.

Projektitegevused:

  • rühmameeskondade aktiivõppel põhinev õppepäev Vitipalu metsas (koolitaja VVV SA)
  • Sisekoolitus õpetajatele digilabori vahendite kasutamiseks
  • Tammeluha matkarajal õpivad lapsed õpetajate juhendamisel tundma metsas kasvavaid seeni.
  • seenetoidu päev (tervisemeeskonna eestvedamisel)
  • laste ellujäämiskoolitus (koolitavad Kodutütred)
  •  projektiõpe rühmades teemal “Meie elu seeneriigis”
  • projekti kokkuvõtvate posterite ja digikokkuvõtete koostamine ning presentatsioon (rühmameeskonnad)